Algemene voorwaarden van GEYSEN NV.

A. Algemeen

 1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, zijn alle offertes en alle prestaties onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, alsook van de aankoopvoorwaarden van de klant. De klant verklaart deze onderhavige algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.
 2. Geysen NV neemt uw privacy ernstig. Geysen NV verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

B. Offertes – Technische tekeningen

 1. Offertes zijn slechts bindend, indien zij door een bevoegd orgaan van Geysen NV zijn ondertekend. Zij gelden gedurende één maand vanaf de erop vermelde datum, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend.
 2. Bestellingen geschieden uitsluitend schriftelijk, via e-mail of ander overeengekomen platform, of door ondertekening van een bestelbon of offerte. Door de bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden waarmee Geysen NV zich niet voorafgaandelijk schriftelijk akkoord verklaard heeft.
 3. Geysen NV draagt geen verantwoordelijkheid voor door de klant ter beschikking gestelde plannen of modellen; Geysen NV dient deze niet te onderzoeken op ontwerp- of andere fouten.
 4. Technische tekeningen, ontwerpen en/of berekeningen gemaakt door Geysen NV mogen door de klant niet doorgegeven worden aan derden. Geysen NV kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het gebruik van deze tekeningen, ontwerpen of berekeningen door de klant of door derden.

C. Prijzen- Imprevisie

 1. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de klant.
 2. Verandering van omstandigheden (artikel 5.74 BW.): Partijen aanvaarden dat een stijging van de lonen en brandstofprijzen, waarbij de lonen en brandstofprijzen op de voorziene leveringsdatum vergeleken wordt met de lonen en brandstofprijzen op datum van de offerte of het aanbod van Geysen NV, aanleiding geeft tot toepassing van artikel 5.74 BW. Geysen NV zal dergelijke toepassing steeds voorafgaand schriftelijk ter kennis geven aan de klant:
  8.1. Bij stijging van de lonen van het PC 111, om welke reden ook, worden de voormelde uurtarieven dienovereenkomstig verhoogd;
  8.2. Wanneer de marktconforme loonlast van techniekers in de sector toeneemt, ongeacht de loonbarema’s, zullen de voormelde uurtarieven overeenkomstig verhoogd worden.
  8.3. Bij aanpassing van de brandstofprijzen worden de verplaatsingskosten dienovereenkomstig verhoogd;
 3. De facturen van Geysen NV zijn betaalbaar te Westerlo binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum op de zetel van Geysen NV.
 4. Elke werknemer van Geysen NV geeft dagelijks de gepresteerde tijd in een daartoe bestemde app op zijn smartphone in. Wekelijks verstuurt Geysen een overzicht van de gepresteerde uren per e-mail naar de klant. Indien de opdrachtgever de uren niet binnen de 3 werkdagen (zaterdag is geen werkdag) betwist, wordt hij onweerlegbaar geacht akkoord te gaan. De factuur wordt maandelijks door Geysen opgesteld;
 5. Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken is slechts ontvankelijk indien dit binnen de vijf werkdagen (zaterdag is geen werkdag) na factuurdatum per aangetekend schrijven geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd. De indiening van een protest schort de verplichting tot betaling van de klant niet op. Compensatie van facturen met gevorderde schadevergoedingen is uitgesloten.
 6. Ieder niet tijdig betaald bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op in het voordeel van Geysen NV aan de rentevoet, bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand in handelszaken. 
 7. Ieder niet tijdig betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% in voordeel van de partij aan wie de betaling verschuldigd was, onverminderd het recht van die partij om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 8. Iedere niet-tijdige betaling, ongeacht of zij op dezelfde of op een andere overeenkomst betrekking heeft, geeft Geysen NV het recht verdere prestaties te schorsen tot alle vervallen betalingen voldaan zijn.

D. Leverings- en uitvoeringstermijnen – Overmacht

 1. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds slechts als indicatie opgegeven. Zij kunnen slechts aanleiding geven tot verbreking en/of schadevergoeding, wanneer deze rechten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 2. Overmacht bevrijdt de partij die het slachtoffer ervan wordt, van zijn verbintenissen. De volgende situaties worden als overmacht beschouwd: onderbrekingen in toevoer van materialen, algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen en/of grondstoffen, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten, epidemieën en pandemieën, weersomstandigheden zoals vorst en uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, en in het algemeen iedere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de partij die het slachtoffer ervan wordt en die een schorsing in de normale bedrijfsvoering of leveringen tot gevolg kan hebben.

E. Annulatie

 1. Wie een bestelling annuleert, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 33% van de waarde van de geannuleerde bestelling te betalen aan de andere partij en zulks wegens het geleden verlies en gederfde winst.

F. Aansprakelijkheid – vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Geysen NV voor alle fouten en nalatigheden, zware fouten inbegrepen en opzet van aangestelden eveneens inbegrepen, is, zowel voor alle rechtstreekse als onrechtstreekse, materiële (inbegrepen onder meer bedrijfsschade, gevolgschade) als voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse menselijke schade, beperkt tot de dekking van de door Geysen NV afgesloten verzekeringspolissen, die op eerste verzoek ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap. De klant doet uitdrukkelijk afstand van ieder verhaal tegen Geysen NV voor bedragen die de dekking van de polissen van Geysen NV overschrijden. Het verzekeringsattest van Geysen NV is aan de overeenkomst gehecht. Bij de bepaling van de prijs werd met deze clausule rekening gehouden; indien de klant een hogere dekking wenst, kan deze afgesloten worden tegen betaling van de kosten ervan en mits akkoord van de verzekeraar van Geysen.
 2. Geysen NV is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen enige schadevergoeding. Bij de bepaling van de prijs werd met deze clausule rekening gehouden.
 3. De klant vrijwaart Geysen NV voor elke mogelijke vordering van derden ingesteld tegen Geysen NV ingevolge schade geleden door derden, veroorzaakt door de klant. Bij de bepaling van de prijs werd met deze clausule rekening gehouden.

G. Afwerving:

 1. Elke overeenkomst met Geysen NV komt tot stand onder de wezenlijke verbintenis van de klant, zonder dewelke Geysen NV de overeenkomst niet zou aangegaan zijn, dat de klant rechtstreeks of onrechtstreeks:
  1.  Personen die ten tijde van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als afnemer, leverancier, onderaannemer of anderszins als een zakenrelatie van Geysen NV kunnen beschouwd worden, er niet toe zal aanzetten hun band met Geysen NV te beëindigen, terug te schroeven, de voorwaarden ervan in nadelige zin te wijzigen of zich op enige andere manier te mengen in de relatie van Geysen NV met haar afnemers, leveranciers, onderaannemers of andere zakenrelaties. 
  2. Personeel, interimarissen en onderaannemers van Geysen NV er gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op beëindiging van de overeenkomst niet toe zal aanzetten noch zal trachten ertoe aan te zetten hun band met Geysen NV te beëindigen. 
  3. Gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op haar beëindiging op geen enkele manier zal tussenkomen in de relatie tussen Geysen NV en haar personeel. 
  4. Zich ervan zal onthouden personen, die werkzaamheden verrichten of verricht hebben voor Geysen NV werk aan te bieden of te werk te stellen, ongeacht de aard van de tewerkstelling (als werknemer, interimaris, zelfstandig medewerker, adviseur of in welke andere hoedanigheid ook ) en ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt en zulks tot 6 maanden verstreken zijn sinds de contractuele relatie van deze personen met Geysen NV beëindigd is.
  5. Zich ervan zal onthouden personen, die tijdens de duur van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als bestuurder, zaakvoerder, partner, vaste vertegenwoordiger, aandeelhouder, adviseur of mandataris van Geysen NV bij de werking van de laatste betrokken waren, ertoe aan te zetten of te trachten ertoe aan te zetten hun band met de vennootschap te beëindigen of op enige andere manier tussen te komen in de relatie van Geysen NV met deze personen of bepaalden onder hen.
 2. De voormelde verbintenissen zijn geografisch beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de klant bij elke inbreuk op één der voormelde bepalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is aan de Geysen NV van 50.000,00 EUR. Partijen zijn het erover eens dat de potentiële schade van de Geysen NV ingeval van overtreding voor voormelde bepalingen of één ervan minstens dit bedrag beloopt, onder meer rekening houdende met de kosten voor rekrutering en opleiding van personeel en andere medewerkers en met het businessmodel van de Geysen NV.

H. Zelfstandig karakter – Gezag

 1. De techniekers van Geysen NV werken uitsluitend, ondeelbaar en onoverdraagbaar onder het gezag van Geysen NV en haar site-coördinator/Fieldcoach. De techniekers kunnen nooit aanzien worden als personeelsleden van de klant. Om de goede en correcte uitvoering van de opdracht te bevorderen is het de klant toegestaan uitsluitend de volgende instructies aan de techniekers te geven zonder dat er sprake is van de uitoefening van enig werkgeversgezag:
  1. Instructies inzake de veiligheid en het welzijn op het werk;
  2. Instructies inzake het te gebruiken materieel;
  3. Instructies m.b.t. de gehanteerde volgorde en timing van werkzaamheden

I. Eigendomsvoorbehoud

 1. In geval van verkoop is tussen beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat alle geleverde goederen eigendom van Geysen NV tot deze volledig betaald zijn. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud zal bij levering het risico steeds overgaan op de klant.

J. Conflictoplossing

 1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van het verdrag op de internationale koop van goederen en met uitzondering van die bepalingen, ingevolge dewelke een ander rechtsstelsel toepasselijk zou zijn. Alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd.

K. Varia 

 1. Deze verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen.
 2. Nietigheid van één of meer bepalingen heeft geen nietigheid van de hele overeenkomst tot gevolg. Partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de nietige.
 3. De bepalingen van de clausules 7, 10, 13 , 14, 19 , 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 en 29 overleven de beëindiging van deze overeenkomst waardoor de partijen hiertoe ook na beëindiging van de onderhavige overeenkomst gebonden blijven.