Algemene voorwaarden van
GEYSEN ACADEMY NV.

A. Algemeen

 1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, zijn alle offertes en alle prestaties onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, alsook van de aankoopvoorwaarden van de klant. De klant verklaart deze onderhavige algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.
 2. Geysen Academy NV neemt uw privacy ernstig. Geysen Academy NV verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”). De gegevens van de Klant kunnen en mogen aangewend worden voor marketing- en prospectieactiviteiten van Geysen Academy NV. Geysen Academy NV neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent en aanvaardt dat de schade die de Klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Geysen Academy NV kan worden verhaald.
 3. De verbintenissen van Geysen Academy NV zijn middelenverbintenissen, die onder meer afhangen van de mogelijkheid geschikt personeel voor de uitvoering van de opdracht te vinden.

B. Offertes – Technische tekeningen

 1. Offertes zijn slechts bindend indien zij door een bevoegd orgaan van Geysen Academy NV zijn ondertekend. Zij gelden gedurende één maand vanaf de erop vermelde datum, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend.
 2. Bestellingen geschieden uitsluitend schriftelijk, via e-mail of ander overeengekomen platform, of door ondertekening van een bestelbon of offerte. Door de bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden waarmee Geysen Academy NV zich niet voorafgaandelijk schriftelijk akkoord verklaard heeft.
 3. Geysen Academy NV draagt geen verantwoordelijkheid voor door de klant ter beschikking gestelde plannen of modellen; Geysen Academy NV dient deze niet te onderzoeken op ontwerp- of andere fouten.
 4. Technische tekeningen, ontwerpen en/of berekeningen gemaakt door Geysen Academy NV mogen door de klant niet doorgegeven worden aan derden. Geysen NV kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het gebruik van deze tekeningen, ontwerpen of berekeningen door de klant of door derden.

C. Prijzen

 1. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de klant.
 2. De facturen van Geysen Academy NV zijn betaalbaar te Westerlo binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum op de zetel van Geysen Academy NV.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag, heeft Geysen Academy NV het keuzerecht om ofwel de uitvoering van onze eigen verbintenissen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte. Geysen Academy NV zal per aangetekend schrijven de klant stellen van de gemaakte keuze.
 4. Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken is slechts ontvankelijk indien dit binnen de 8 werkdagen (zaterdag is geen werkdag) na factuurdatum per aangetekend schrijven geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd. De indiening van een protest schort de verplichting tot betaling van de klant niet op. Compensatie van facturen met gevorderde schadevergoedingen is uitgesloten.
 5. Ieder niet tijdig betaald bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op in het voordeel van Geysen NV aan de rentevoet, bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand in handelszaken.
 6. Ieder niet tijdig betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% in voordeel van de partij aan wie de betaling verschuldigd was, met een minimum van € 50,00 onverminderd het recht van die partij om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 7. Iedere niet-tijdige betaling, ongeacht of zij op dezelfde of op een andere overeenkomst betrekking heeft, geeft Geysen NV het recht verdere prestaties te schorsen tot alle vervallen betalingen voldaan zijn.

D. Leverings- en uitvoeringstermijnen – Overmacht

 1. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds slechts als indicatie opgegeven. Zij kunnen slechts aanleiding geven tot verbreking en/of schadevergoeding, wanneer deze rechten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Overmacht bevrijdt de partij die het slachtoffer ervan wordt, van zijn verbintenissen. De volgende situaties worden als overmacht beschouwd: onderbrekingen in toevoer van materialen, algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen en/of grondstoffen, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten, epidemieën en pandemieën, weersomstandigheden zoals vorst en uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan geschoolde arbeidskrachten, en in het algemeen iedere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de partij die het slachtoffer ervan wordt en die een schorsing in de normale bedrijfsvoering of leveringen tot gevolg kan hebben.

E. Annulatie

 1. Wie een bestelling annuleert, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 33% van de waarde van de geannuleerde bestelling te betalen aan de andere partij en zulks wegens het geleden verlies en gederfde winst, uitgezonderd in geval van artikel 18.
 2. Opleiding: elke inschrijving wordt maar aanvaard door Geysen Academy NV zodra er voldoende inschrijvingen zijn voor het organiseren van de opleiding.

  Geysen Academy kan de opleiding of een deel ervan verplaatsen naar een latere datum. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval de opleiding niet kan doorgaan, wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de Klant ter beschikking gestelde informatie, brochures, handleidingen, gegevens op papieren drager of digitaal, etc. door Geysen Academy NV aan de klant berusten uitsluitend bij Geysen Academy NV. De klant verkrijgt louter een tijdelijk gebruiksrecht gedurende de looptijd van de opleiding. Een aan klant toekomend recht tot tijdelijk gebruik is nietexclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

F. Aansprakelijkheid – vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Geysen Academy NV voor alle fouten en nalatigheden, zware fouten inbegrepen en opzet van aangestelden eveneens inbegrepen, is, zowel voor alle rechtstreekse als onrechtstreekse, materiële (inbegrepen onder meer bedrijfsschade, gevolgschade) als voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse menselijke schade, beperkt tot de dekking van de door Geysen NV afgesloten verzekeringspolissen, die op eerste verzoek ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap. De klant doet uitdrukkelijk afstand van ieder verhaal tegen Geysen Academy NV voor bedragen die de dekking van de polissen van Geysen Academy NV overschrijden. Het verzekeringsattest van Geysen Academy NV is aan de overeenkomst gehecht. Bij de bepaling van de prijs werd met deze clausule rekening gehouden; indien de klant een hogere dekking wenst, kan deze afgesloten worden tegen betaling van de kosten ervan en mits akkoord van de verzekeraar van Geysen Academy.
 2. Geysen Academy NV is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen enige schadevergoeding. Bij de bepaling van de prijs werd met deze clausule rekening gehouden.
 3. De klant vrijwaart Geysen Academy NV voor elke mogelijke vordering van derden ingesteld tegen Geysen Academy NV ingevolge schade geleden door derden, veroorzaakt door de klant. Bij de bepaling van de prijs werd met deze clausule rekening gehouden.

G. Afwerving:

 1. Elke overeenkomst met Geysen Academy NV komt tot stand onder de wezenlijke verbintenis van de klant, zonder dewelke Geysen Academy NV de overeenkomst niet zou aangegaan zijn, dat de klant rechtstreeks of onrechtstreeks:
  1. Personen die ten tijde van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als afnemer, leverancier, onderaannemer of anderszins als een zakenrelatie van Geysen Academy NV kunnen beschouwd worden, er niet toe zal aanzetten hun band met Geysen Academy NV te beëindigen, terug te schroeven, de voorwaarden ervan in nadelige zin te wijzigen of zich op enige andere manier te mengen in de relatie van Geysen Academy NV met haar afnemers, leveranciers, onderaannemers of andere zakenrelaties. 
  2. Personeel, interimarissen en onderaannemers van Geysen Academy NV er gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op beëindiging van de overeenkomst niet toe zal aanzetten noch zal trachten ertoe aan te zetten hun band met Geysen Academy NV te beëindigen. 
  3. Gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op haar beëindiging op geen enkele manier zal tussenkomen in de relatie tussen Geysen Academy NV en haar personeel. 
  4. Zich ervan zal onthouden personen, die werkzaamheden verrichten of verricht hebben voor Geysen Academy NV werk aan te bieden of te werk te stellen, ongeacht de aard van de tewerkstelling (als werknemer, interimaris, zelfstandig medewerker, adviseur of in welke andere hoedanigheid ook ) en ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt en zulks tot 6 maanden verstreken zijn sinds de contractuele relatie van deze personen met Geysen Academy NV beëindigd is. 5
  5. Zich ervan zal onthouden personen, die tijdens de duur van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als bestuurder, zaakvoerder, partner, vaste vertegenwoordiger, aandeelhouder, adviseur of mandataris van Geysen Academy NV bij de werking van de laatste betrokken waren, ertoe aan te zetten of te trachten ertoe aan te zetten hun band met de vennootschap te beëindigen of op enige andere manier tussen te komen in de relatie van Geysen Academy NV met deze personen of bepaalden onder hen.
 2. De voormelde verbintenissen zijn geografisch beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de klant bij elke inbreuk op één der voormelde bepalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is aan de Geysen Academy NV van 50.000,00 EUR. Partijen zijn het erover eens dat de potentiële schade van de Geysen Academy NV ingeval van overtreding voor voormelde bepalingen of één ervan minstens dit bedrag beloopt, onder meer rekening houdende met de kosten voor rekrutering en opleiding van personeel en andere medewerkers en met het businessmodel van de Geysen Academy NV.

H. Verhuring lokalen en/of machines

 1. In geval van verhuring van lokalen en/of machines: de verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in de overeenkomst bepaald. De klant mag het gehuurde goed niet onderverhuren, het niet overdragen ten bezwarende titel, noch in pand geven. Het verhuurde goed blijft te allen tijde eigendom van Geysen Academy NV. De klant verklaart het lokaal en/of machine niet te zullen gebruiken voor onwettige, verboden of ongeoorloofde doeleinden en alle nodige en nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van een verkeerdelijk, onrechtmatig en/of niet-contractueel gebruik van het lokaal en/of machine.
 2. Huur van een lokaal: De klant erkent het lokaal in goede staat te hebben ontvangen en verbindt er zich toe het lokaal in dezelfde staat achter te laten. Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt voor aanvang van de huur en na het einde van de huur opgemaakt. Alle beschadigingen van welke aard ook vallen volledig ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe het gehuurde goed te gebruiken als een goede huisvader en voor het gebruik waarvoor het bestemd werd.
 3. Huur van een machine: de klant erkent de machine in goede staat te hebben ontvangen en de goede werking van de machine te hebben gecontroleerd. De klant verbindt er zich toe de machine in dezelfde staat terug te brengen afgezien van de normale slijtage. Alle beschadigingen van welke aard ook vallen volledig ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe het gehuurde goed te gebruiken als een goede huisvader en voor het gebruik waarvoor het bestemd werd. De klant verbindt er zich toe enkel personen die hiervoor een opleiding gevolgd hebben bij Geysen Academy NV de machine te laten besturen.
 4. Geysen Academy NV is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de gehuurde goederen.

I. Zelfstandig karakter – Gezag

 1. Partijen voeren de tussen hun gesloten overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen Geysen Academy NV en de klant, noch tussen de klant en de uitvoerders waarop Geysen Academy een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding. Geysen Academy draagt in geen geval enig werkgeversgezag op haar werknemers over aan de klant, behoudens voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet.
 2. Om de goede en correcte uitvoering van de opdracht te bevorderen is het de klant toegestaan uitsluitend de volgende instructies aan de medewerkers van Geysen te geven zonder dat er sprake is van de uitoefening van enig werkgeversgezag:
  1. Instructies inzake de veiligheid en het welzijn op het werk;
  2. Instructies inzake het te gebruiken materieel;
  3. Instructies m.b.t. de gehanteerde volgorde en timing van werkzaamheden

J. Conflictoplossing

 1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van het verdrag op de internationale koop van goederen en met uitzondering van die bepalingen, ingevolge dewelke een ander rechtsstelsel toepasselijk zou zijn. Alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd.

K. Varia 

 1. Deze verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen.
 2. Nietigheid van één of meer bepalingen heeft geen nietigheid van de hele overeenkomst tot gevolg. Partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de nietige.
 3. De bepalingen van de clausules 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32 en 33 overleven de beëindiging van deze overeenkomst waardoor de partijen hiertoe ook na beëindiging van de onderhavige overeenkomst gebonden blijven.